Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirme

Anasayfa Hizmetlerimiz Risk Değerlendirme

1.AMAÇ VE HEDEFLER:

Hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında, hastane ve hastanede sunulan hizmetlere ilişkin risklerin önlenmesi veya en alt düzeye indirilmesidir.                      

Risk değerlendirmesi işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin; çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

İş süreçleri ve proaktif yaklaşım içinde tehlike kaynağını risk oluşmadan bertaraf ederek, güvenli alanlar oluştururken çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır.

   Bu bağlamda;

  • Verimliliğin artmasını sağlar. 
  • Acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar.
  • Rekabet gücünü ve etkinliğini korumamızı sağlar.

2.KAPSAM:

Bu Risk Değerlendirmesi; fakülte ve alanlarında çalışan geçici ve/veya daimi personeli, alt yüklenicileri, ziyaretçi ve iş takipçilerini, stajyerleri, müşteri, işyerlerine ait tesis ve çevre , mal ve malzemeleri kapsamaktadır

3.KISALTMALAR:

DÖF: Düzeltici ve Önleyici faaliyet

4.TANIMLAR:

a) İş Güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanını,

b) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimini,

c) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

d) Faaliyet: Risk Değerlendirmesi yapıldığı çalışma ortamı.

e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,7

f) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

g) Olay: Risklerin gerçekleşmesiyle meydana gelen vaka.

h) Maruz: Risklele karşılaşabilecek kişi.

i) Sayı: Risklerle karşılaşabilecek kişi sayısı.

j) Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbiri: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

k) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı.

 

5.SORUMLULAR:

  • Kalite Yönetim Birimi
  • İş Sağlığı Güvenliği uzmanları
  • İş Sağlığı Güvenliği hekimleri
  • İş Sağlığı Güvenliği Kurulu
  • Kalite Birimi koordinasyonunda ilgili tüm Komiteler
  • İlgili Birim Sorumluları.

 

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Risklerin Belirlenmesi ve Analizi                                  

6.1.1 Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

6.1.2 Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

6.1.3. İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

6.1.4. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

6.1.5. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

6.2. Risk kontrol adımları

6.2.1.Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

6.2.2. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

a)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

b)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

c) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

6.2.3.Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

6.2.4. Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

a) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

b) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

6.3. Dokümantasyon

6.3.1. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

6.3.2.Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

6.3.3. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

6.3.4.Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

6.3.5. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.

6.3.6. Tespit edilen riskler.

6.3.7. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.

6.3.8. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.

6.3.9. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

6.3.10. Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.

6.3.11.Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

6.4. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

6.4.1. Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

6.4.2. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

6.5. İLGİLİ ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI:

İş kazası ve kazaya ramak kala anketleri yapılarak çalışanların görüşleri alınır.

6.6. TANIMLANAN RİSKLERİN RAPORLANMASI:

6.6.1. İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere düzeltici ve önleyici faaliyetlere karar verilir.

6.6.2. İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,

- Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

- Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek,

- Mühendislik önlemlerini uygulamak,

- Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak,

6.6.3. Risk değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesini yapan kişilerin ad, soyadı ve imzaları ile risk değerlendirmesinin yapıldığı tarih belirtilir.

6.7. TANIMLANAN RİSKLERİN ANALİZİ VE RİSK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ

Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali

İHTİMAL

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ÇOK KÜÇÜK(1)

Hemen hemen hiç

KÜÇÜK (2)

Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda,

ORTA (3)

 Az (Ayda bir)

YÜKSEK (4)

Sıklıkla (Haftada bir )

ÇOK YÜKSEK (5)

Çok sıklıkla (her gün), normal çalışma şartlarında

Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti

 

SONUÇ

DERECELENDİRME

ÇOK HAFİF (1)

İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektiren

HAFİF (2)      

İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi

ORTA  (3)     

Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir

CİDDİ (4)

Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı, uzuv kaybı.

ÇOK CİDDİ (5)

Bir veya daha fazla kişinin ölümü

 

Risk Skoru Belirleme Matrisi

RİSK SKORU

ŞİDDET

İHTİMAL

1(Çok Hafif)

2 (Hafif)

3(Orta Derece)

4 (Ciddi)

5 (Çok Ciddi)

1(Çok Küçük)

Anlamsız 1

Düşük 2

Düşük 3

Düşük 4

Düşük 5

2 (Küçük)

Düşük 2

Düşük 4

Düşük 6

Orta 8

Orta 10

3(Orta Derece)

Düşük 3

Düşük 6

Orta 9

Orta 12

Yüksek 15

4

(Yüksek)

Düşük 4

Orta 8

Orta 12

Yüksek 16

Yüksek 20

5(Çok Yüksek)

Düşük 5

Orta 10

Yüksek 15

Yüksek 20

Tolere Edilemez 25

 

Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosunda elde edilen değerler tasnif edilerek, riskler için büyük değerden başlayarak alınacaktır.

GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İyileştirme çalışmaları hastaneye ait risk analiz raporlarında ve iş sağlığı ve güvenliği toplantı kararlarında belirtilmiştir.

Dayanak             

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” dayanılarak hazırlanmıştır.

Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri

Tolere edilemez katlanılamaz Riskler(25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

Önemli Riskler (15.16.20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.

Orta Düzeydeki Riskler(8.9.10.12)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

Katlanılabilir Riskler

(2.3.4.5.6)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Önemsiz Riskler (1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

 

 

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Ehliyet, Sertifika veya Özel Eğitimler

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

İşe Giriş Muayeneleri

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Periyodik Muayeneler

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Ortam Ölçümleri (Aydınlatma, Toz, Gürültü,  Termal Konfor)

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Yangın Eğitimi ve Tatbikatlar

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Acil Durum Eylem Planları

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Elektrik, Paratoner ve Ekipmanların kontrolleri

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Hijyen, Ergonomi, İş Sağlığı Çalışmaları

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

Klima, Kalorifer, vb. ekipmanların kontrol ve periyodik muayeneleri

Yıllık Çalışma Planı Kapsamında

 

Risk Değerlendirme Aşamaları                                                              

Bu çalışmada Risk Değerlendirme Yöntemi L Matris Metodu kullanılacaktır.

( Risk Değeri=Olasılık x Şiddet)

6.9.Risk Değerlendirmesi Süreçleri                                                                 

Risk değerlendirmesi, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir:

a) Planlama

Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır.

b)  İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması

İşyerinde yürütülmekte olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir.

c) Bilgi ve Veri Toplama

-  Bilgi ve veri toplamada,

- İşyerinde yürütülen işler,

- Bu işlerin süresi ve sıklığı,

- İşin yürütüldüğü yer,

- İşin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü,

- Yürütülen işten etkilenebilecek olanlar,

- Alınmış olan eğitimler,

- İşin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği,

- İşin yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman,

- Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları,

- Kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri,

- Kullanılan kimyasallar ve özellikleri,

- Mevcut korunma önlemleri,

Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır.

- Yapılan işin tarifi üretim

- Genel veriler

- İşyeri kaza ve meslek hastalığı istatistik bilgisi

Son 2 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları:

İş Kazaları

Yıl

Yaralanma

Ölüm

2015

 

-

2016

 

-

 

d) Tehlikelerin Tanımlanması

Tehlikelerin tanımlanması, aşağıda belirtilen tehlike veya kaynaklarının bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate alınarak yapılır.

- Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme,

- Yüksekten düşme,

- Cisimlerin düşmesi,

- Gürültü ve titreşim,

- Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri,

- Seyyar el aletlerinin kullanımı,

- Sabit makine ve tezgâhların kullanımı,

- Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler, platformlar),

- Mekanik kaldırma araçları,

- Ürünler, emisyonlar ve atıklar,

- Yangın, parlama ve patlama,

- Elle taşıma işleri,

- Elektrikli aletler,

- Aydınlatma,

- Termal konfor koşulları (Sıcaklık, nem, havalandırma),

- Biyolojik Ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler),

- Rutin çalışma,

- Kapalı yerlerde çalışma,

- İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek),

- İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları.

e) Risk Analizi

Risk analizi ile belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.

f) Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinde,  belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. 

g) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

 

DİĞER YAZILAR
TÜMÜ
Gezici İSG Hizmeti
Gezici İSG Hizmeti
1. Kurumsal gücü ve kalitesi ispatlanmış ÖZEL AFİYET HASTANESİ’NİN iştiraki ile kurulmuş olan ÇAMLICA AFİYET OSGB size hem hastanemiz avantajlarından faydalanma imkanı hem de profesyonel ekibimizle kaliteli hizmet garantisi veriyor.
Devamı için tıklayınız
Periyodik Sağlık Taramaları
Periyodik Sağlık Taramaları
Çamlıca Afiyet OSGB işe girişlerde tüm test ve tetkikleri ve işe giriş sağlık raporunu uzman hekimler ve Afiyet Hastanesi laboratuvarlarında kaliteli
Devamı için tıklayınız
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
OSGB iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temi
Devamı için tıklayınız
İşyeri Hekimi Hizmeti
İşyeri Hekimi Hizmeti
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. 2018 yılında Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 7.738 TL / Aykırılığın devam ettiği he
Devamı için tıklayınız
Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi)
Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi)
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. 2018 yılında 3.867 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.867 TL Diğer sağlık personeli çalıştırılm
Devamı için tıklayınız
İşe Giriş Muayeneleri
İşe Giriş Muayeneleri
OSGB işe giriş sağlık raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip
Devamı için tıklayınız
Laboratuvar Hizmeti
Laboratuvar Hizmeti
Afiyet Hastanesi İştiraki olan Çamlıca Afiyet OSGB, Afiyet Hastanesi Laboratuvarlarından hizmet vermektedir. Sağlık alanında merkezi rolü olan laborat
Devamı için tıklayınız
Risk Değerlendirme
Risk Değerlendirme
Hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında, hastane ve hastanede sunulan hizmetlere ilişkin risklerin önlenmesi v
Devamı için tıklayınız
Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’i yayımlanmıştır. Yönetmelik 4 bölümden oluşmaktadır.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; en az bir çalışanın o
Devamı için tıklayınız
Patlamadan Korunma Dökümanı
Patlamadan Korunma Dökümanı
Patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili detayları içeren 99/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise mevzuatı “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik” olarak 2002’d
Devamı için tıklayınız
Acil Durum Afet Planı HAP
Acil Durum Afet Planı HAP
HAP nedir? HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim Sistemi’’ Hastane temelli tüm tehlikeli olayların st
Devamı için tıklayınız
Yangın ile Mücadele
Yangın ile Mücadele
Yangın gerek iş güvenliği anlamında gerekse de günlük yaşamımızda en çok karşılaştığımız tehlikelerden biridir. Yangın konusuna genel anlamda çok yaba
Devamı için tıklayınız