KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında İşçi İşveren Arasında Yapılan Bilgilendirme ve Muvafakatname

Anasayfa KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında İşçi İşveren Arasında Yapılan Bilgilendirme ve Muvafakatname

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİ İŞVEREN ARASINDA YAPILAN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Şirketimiz siz değerli çalışma arkadaşlarımızın bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliği ve özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. Şirketimiz bu temel kurallara uygun davranarak personelinin ve müşterilerinin Şirketimize duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek uygulama esasları ile bu Bilgilendirme ve Muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şirket belirli aralıklarla, Personel ile ilgili özel nitelikteki kişisel verileri aşağıda belirtilen hallerde ve amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

İşbu Muvafakatname’ de kullanılan;

“Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Personele) ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere şirketle paylaştığı her türlü bilgiyi,

“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Personel’e) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

“Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

“Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Personel, işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren, İşveren ile arasındaki istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarak yapılabilmesi, mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa ve yönetmelikler ile ilgili mevzuatta öngörülen hallerde her türlü kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak bu muvafakatnameyi imzalamıştır. 

 

Personelin KVKK Kapsamında Yükümlülükleri;

Kişisel Verilerin Korunması için ilgili Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen hallerde ve hukuki yükümlülükleri yerine getirilmesi adına ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması durumunda;

(i) Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve gizlilik amacıyla veya Adli Makamlar, Mahkemeler ve yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşılmasının gerekli olması ve bu yönde bir talepte bulunulması halinde onayımın aranmamasını gerektiğini bildiğini,

(ii) Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, bu kapsamda, kişisel verilerimin gerekli korumanın sağlanması kaydıyla Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya Personelin talebi üzerine bankalar ve kurumlara ve şirket avukatlarına da aktarılabileceğini, iş akdinin sonlanması akabinde 3. Kişi şirketlerde tarafımın işe başlaması öncesinde işverene referans talebi ile başvurulması halinde işverenin kişisel bilgilerim üzerinde referans oluşturabileceğini ve kişisel verilerinin bu şirketler, avukatlar, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebileceğini, yazılım ve teknik sebeplerden ötürü verilerinin yurt dışına aktarılabileceğini,

(iii) Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki personellere eşit muamele yapmak amacıyla bazı verilerin işlenmesinin gerekliliğini; kişisel verilerinin iş akdi herhangi bir nedenle sona erse dahi, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla saklanacağını,

(iv) Üst yönetime, İŞKUR, TÜİK’e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılacak raporlama ve analizler; tüm bu amaçlarla yurtdışından ve yurtiçinden olmak üzere SMS, telefon, internet, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle tarafımla iletişime geçilebileceğini,

(v) İş başvuru formundaki verilerin gerekse de iş ilişkisinin kurulması halinde işverene ileteceği diğer kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, işverenin işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, tarafımın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasında kanuni sürelerde saklanması, Giriş Kartı müracaatı için gerekli olması veya yetkili idari mercilerin yeni talepte bulunulabileceğini;

(vi) İş ilişkisinin kurulması halinde ifa edeceği işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiği veya iş görme edimim sırasında vakıf olduğu ve şahsı dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla işverene, işverenin personellerine, işverenin müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi,

(vii) Ücret bilgisi dahil, görevi unvanı, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer personeller ile hiçbir sebeple paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını, paylaşımın halinde bunun fesih sebebi olabileceğini;

(viii) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini, yüz okuma ve parmak izi alımı sistemi kullanabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, iş görme edimi nedeniyle tarafına tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımına da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, bu konuda bilgilendirildiğini ve onay verdiğini,

(ix) İşverenin mevzuat kapsamında personellerin işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, acil tıbbi müdahaleler, kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılmasına yukarıda yer alan iradenin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu,

(x) Şirket’in işyerinde güvenlik, kanun, yönetmelik ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmaktadır. İşyerinde geçirdiği süreler boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alındığını, görüntü kayıt sistemleri ile amirler ve/veya amirlerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edildiğini bilmekte olduğunu;

(xi) Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, devam eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler, Personel yukarıda sayılan haller dâhilinde, Şirket veya veri işleyen de dahil Şirket tarafından tayin edilen üçüncü kişilerin (sağlık personelleri de dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerini işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerinin şirket yönetimine, yurt dışına aktarılmasına, yurt dışında bulunan çözüm ortakları ile paylaşılmasına, gerekli kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer üçüncü kişilere aktarılmasına, açıkça rıza göstermekte ve tarafımdan istenen bilgi ve belgeleri talep edilen süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir. 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca İşverenim ile her zaman iletişime geçme, İşverenim tarafından işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşverenin KVKK Kapsamında Yükümlülükleri;

(i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre veri işleyen sıfatıyla yaptığımız işlemlerde, mevzuat hükümlerini ihlal etmemiz nedeniyle ilgili kişilerin şikâyeti üzerine veya resen, veri sorumlusu olması sebebiyle Şirket’e hukuki, cezai veya idari yaptırım uygulanması halinde tarafına rücu edileceği Personele bildirdiğimizi;

(ii) Şirketin bilgi güvenliğiyle ilgili yukarıda belirtilen esaslara ve konu kapsamındaki diğer mevzuata aykırı davranılmasında doğmuş/doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun personele ait olacağını, bu doğrultuda personele karşı aydınlatma yükümlülüğümü yerine getirmiş bulunduğumuzu;

(iii) Verilerinizi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumuzu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca bu Muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımızı ve söz konusu Verileri hukuka uygun olarak elde ettiğimizi; 

(iv) KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,  aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan kurallar uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğu hususlarında personeli bilgilendirdiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

KABUL BEYAN ve TAAHHÜT

Taraflar, bu sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, hukuki yardım almak suretiyle içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, sözleşme kapsamında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

PERSONEL :                                                                                       İŞVEREN: