KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Taahütnamesi

Anasayfa KVKK Kişisel Verilerin Korunması Taahütnamesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında

……adresinde mukim  …… Ticaret Sicili’nde …. no ile kayıtlı karşı şirket tarafından…………. adresinde mukim  ………… Ticaret Sicili’nde ………. no ile kayıtlı ……………….kısaca ( “ŞİRKET”) aralarındaki iş ilişkisi çerçevesinde iletilen Kişisel Verilere ilişkin olarak  karşılıklı taahhütlerini içermektedir.

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi yukarıda belirtilen taraflar arasında akdedilen …….. tarihli, -ESAS SÖZLEŞME-devamı mahiyetinde olup, işbu taahhütname ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak Kişisel Verilerin Korunması bölümü eklenilmektedir.

Sözleşmedeki hükümler, bu Taahhütname’den etkilenmeksizin ve her halükarda içerik itibariyle 6698 sayılı yasaya muhalefet ettiği takdirde işbu Taahhütname’nin hükümleri üstün ve öncelikli olarak yorumlanacak şekilde aynen geçerlidir.

 

Bu Taahhütname’nin amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen terimler karşılarındaki anlamlarda kullanılacaktır:

(a) Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

(b) Kişisel Veri”; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

(c) Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Sözleşme kapsamında “kişisel veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel veriler”i de kapsayacaktır),

(d) İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

(e) Kurul”; Kişisel Veriler Koruma Kurulu

(f)  Veri İşleyen”; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Kişisel Veriler, bu taahhütname kapsamında sözleşme ilişkisi ile sınırlı olarak aşağıdaki koşullarda işlenecektir.

 1. KARŞI ŞİRKET; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kanun kapsamında kişisel verinin şirketimiz ile akdetmiş olduğu  …………. tarihli ESAS SÖZLEŞME amaçları ile sınırlı olarak işleneceğini bilmektedir.
 2. Tarafların devam eden ticari işlerinde; gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan/dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bir ya da birden fazla unsur ile tanımlanabilen, kişilere ilişkin her türlü Kişisel Verilerin yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işleyeceğini ve saklayacağını KARŞI ŞİRKET; kabul beyan ve taahhüt eder.
 3. KARŞI ŞİRKET; tarafındanşirketimize aktarılacak kişisel verilerin işlenmesi için ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve veri sahiplerinden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması münhasıran KARŞI ŞİRKET; nin sorumluluğunda olacaktır. KARŞI ŞİRKET veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik en az kendi kişisel verilerine göstermiş olduğu özeni ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almalıdır.
 4. KVKK mevzuatına uyumluluk konusunda tarafların denetleme ve bilgi talep etme hakkı bulunmaktadır. Taraflar sözleşmenin KVKK kapsamında uyumlu olması yönünde yönlendirme ve uyarılarda bulunabilecektir. Taraflar birbirlerine  aktarılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun ile sözleşme hükümlerine uygun olarak işleneceği yönünde talimat verebilir.
 5. Kişisel veri sahibinin ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde; KARŞI ŞİRKET söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) şirketimize yazılı bildirimde bulunacak ve gerekli aksiyonları derhal alacaktır. Şirketimize gelen taleplere cevap verilmesi ve taleplerin gereğinin yapılması (bilgi verilmesi talebi, silme talebi vb.) için yazılı bildirimde bulunulacak, bu bildirimin gereği KARŞI ŞİRKET tarafından 5 iş günü içerisinde yerine getirilecektir.
 6. KARŞI ŞİRKET;  taraflar arasındaki sözleşme kapsamında işlenen Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) şirketimize bildirecek ve bu durumdan doğabilecek zararların minimize edilmesi ve doğan zararın giderilmesi için taraflar işbirliği içerisinde çalışarak talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.
 7. Bu Sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi halinde KARŞI ŞİRKET; tüm temsilcilerinin ve taşeronlarının, sağlanan tüm kişisel verileri ve bilgi ve verinin herhangi bir parçasının tüm kopyalarını kendisinin ve/veya taşeronlarının sistemlerinden silmesi için talimat vermeli ve geri döndürülemeyecek biçimde yok edilmesini sağlamalıdır.
 8. Veri işleyen sıfatı ile KARŞI ŞİRKET; bu sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi halinde, veri sorumlusunun tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri sorumlusuna geri göndereceğini ya da kişisel verileri yok edeceğini, mevzuatta veri işleyenin bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.
 9. İşbu Taahhütname kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi kapsamında veri işleyen kullanılması durumunda, veri işleyen şirketimizin ön yazılı onayına tabi olup, bu durumda Taahhütname’de yer alan düzenlemelerinin ilgili veri işleyen sözleşmesine aynen yansıtılması zorunludur. Alt yüklenici kullanılan hallerde dahi Taahhütname kapsamındaki KARŞI ŞİRKET; nin sorumluluğu aynen devam eder.
 10. KARŞI ŞİRKET; Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicilerinin personellerini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olduğunu, bahsi geçen personellerin düzenlemelere aykırı davranması halinde Şirket’in bundan kaynaklanan zararını tazmin edeceğini, meydana gelen para cezaları, tazminat talebi veya bu yönde yapılan harcamalardan da, idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden personeller ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu,
 11. KARŞI ŞİRKET; kendi süreçlerinin ve çalışanlarının işlemlerinin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olacağını, ve bu konuda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alacağını,ihlal bildirimlerini en kısa sürede ilgilisine ve “ŞİRKET’e ileteceğini,
 12. KARŞI ŞİRKET; tüm çalışanlarının, temsilcilerinin, ortaklarının ve taşeronlarının bu sözleşmenin parçası olarak, kişisel veri işlerken yukarıda belirtilen tüm koşullara ve 6698 sayılı kanun ile ikincil mevzuata uyacaklarını,
 13. KARŞI ŞİRKET; KVKK mevzuatına aykırı eylemlerini sürdürmesi halinde bu durumun ana sözleşmenin haklı nedenle fesih edilmesi sebebi teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 14. Taraflar  işbu Taahhütname’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
 15. Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarına haiz taraflar için bu yükümlülükler herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
 16. Taahhütname, Türk hukukuna tabi olacaktır. Taahhütname’den kaynaklanan ihtilafların hallinde İstanbul Anadaolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

İşbu Taahhütname ……………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki nüsha olarak […….…/……../………….] tarihinde akdedilmiştir.

 

 

KARŞI ŞİRKET                                                                                    ……………………….