KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni

Anasayfa KVKK Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIM İZNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek/tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. İşbu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ilgililerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu metinde belirtilen şartlara tabidir.  Web sitemizde ve işlem sırasında tarafınıza verilen bilgilendirme metninde ayrıntılı olarak yer vermiş olduğumuz ve sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle " Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Şirket;  Şirket ve faaliyet alanı ile ilgili diğer müşterilere, misafirlere, tedarikçilere ait bilgileri kişinin yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını, ifşa etmeyeceğini, ücret bilgisi dâhil, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları hiçbir sebeple paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını ve bu yolla şahsi çıkar sağlamayacağını, KVKK kapsamında veri ihlali neticesinde zararın doğduğu takdirde zarardan sorumlu olduğunu ve bu ihlalin Şirketin faaliyet konusu ticari faaliyetinin devamı konusunda sözleşmesinin feshine sebep olabileceğini bildiğini ve veri sahibi kişiyi bilgilendirdiğini taahhüt ettiğini,

Veri sahibi kişi; Şirket ve destek hizmet alınan şirketler dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca işbu bilgilendirmede ve Şirketin aydınlatma metninde yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak verdiğini ve söz konusu kişisel verileri hukuka uygun olarak elde ettiğini bildiği Şirkete başvurarak, kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı bilme, kabul etme ve aktarılan 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Şirketin aydınlatma metninde yer alan yöntemler ile silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğini, bu bilgilendirmenin tamamını okuduğunu, hukuki yardım almak suretiyle içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, bilgilendirme kapsamında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.