KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Muvafakatname

Anasayfa KVKK Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Muvafakatname

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Muvafakatname

Şirketimiz siz değerli aday çalışma arkadaşlarımızın bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. İşbu Muvafakatname’ de kullanılan;

“Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere paylaşılan her türlü bilgiyi,

“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik verileri,

“Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen/ kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

“Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek/ tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

İş başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, başvurunuz değerlendirilme amacıyla ve başarılı bulunduğu takdirde de iş ilişkiniz kapsamında işlenebilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, bağlı ortaklarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; özgeçmiş bilgileriniz(cv) tc kimlik numaranız, cep telefon numaranız, e mail adresiniz, aile bilgileriniz, eğitim durumunuz, ehliyet bilgileriniz, fotoğrafınız, güncel maaş bilgisi, medeni durum da dâhil olmak üzere başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgiler ile kurumda işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans gösterdiğiniz kişilerden edinilen bilgiler ve iş başvurunuzun olumlu olması halinde parmak izi, yüz tarama izni, kamera kontrol izni, sabıka kaydınız, sosyal güvenlik bilgileriniz, banka hesap numaralarınız, engellilik, rapor, icra ve nafaka durumlarınızdır. İşveren bu bilgileri fiziki ve elektronik ortamlarda bulundurabilir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin kontrol ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini, İşverenin mevzuat kapsamında personellerin işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, acil tıbbi müdahaleler, kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerimin paylaşılmasına, yazılım ve teknik sistemlerden ötürü bilgilerinizin yurt dışına aktarılmasına, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek adına yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabileceğine ve belirtilen hususlarla iradenizin açık rızaya, işin gereği belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür iradenize dayalı olduğunu bilmektesiniz.

Hak ve Yükümlülükler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nu uyarınca şirketin aydınlatma metni çerçevesinde tarafınızın bilgisi ile şirket ile her zaman iletişime geçme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığına ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsın aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Üçüncü bir kişi hakkında bilgi paylaşımı halinde (örneğin iletişim numarası..), söz konusu kişinin, KVKK kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Verileriniz, iş başvurunuz sonucunda bizimle çalışmaya başlamasanız dahi KVKK’daki yükümlülüklere ve sınırlamalara tabi olarak ileride açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Şirket tarafından tutulabilecektir. Eğer verilerinizin bu amaçla tutulmasını istemiyorsanız, lütfen…………….. adresine talebinizi iletiniz. Aday personel, işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren, İşveren ile arasındaki istihdam ilişkisine dair performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, mevzuata riayet edilmesinin temini için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve şirkete ait Aydınlatma Metni ile bilgilendirilmiş vekişisel verilerinin güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak bu muvafakatnameyi imzalamıştır. 

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda bilgilendirildim ve

Onay veriyorum                                                                                                                              Onay vermiyorum

Adı Soyadı:

Tarih:                                  İmza: